Uwchaled Medical Practice

01490 420210

Telephone lines open 8:00am – 6.00pm Monday to Friday

Prinder Poteli Gwaed / Blood Bottles Shortage

POTELI  GWAED

Mae prinder cenedlaethol o boteli gwaed. Mae hwn ledled y DU ac mae’n effeithio arnom ni a’r ysbytai. Dim ond gwaedoedd HANFODOL a fydd yn cael eu harchebu hyd y gellir rhagweld. Os oes gennych apwyntiad eisoes wedi’i archebu, bydd meddyg teulu yn adolygu’r rhain ag efallai y bydd y dderbynfa’n eich galw i aildrefnu. Mae hwn yn fater dros dro a gobeithio y bydd yn cael ei ddatrys cyn pen 3 mis.

Os oes gennych unrhyw gonsern anfonwch unrhyw ymholiadau at:

post.uwchaled@wales.nhs.uk

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau nad yw hyn yn effeithio ar eich gofal. Os ydych chi’n poeni am symptomau peidiwch â gohirio dod i’n gweld. Os oes angen gwaed neu ymchwiliadau eraill byddwn yn trefnu hyn.

Diolch yn fawr.

Dr D Griffiths

 

 

BLOOD  BOTTLES

There is a national shortage of blood bottles.  This is UK wide and affects both us and the hospitals.  Only ESSENTIAL bloods will be booked for the foreseeable future.  If you have an appointment already booked, a GP will be reviewing these and you might be called by reception to rearrange.  This is a temporary issue and hopefully will be resolved within 3 months.

Please, if you have any concerns send any queries to:

post.uwchaled@wales.nhs.uk

We are doing our utmost to make sure that this does not affect your care.  If you are concerned about symptoms please do not put off coming to see us.  If bloods or other investigations are needed we will arrange this.

Thank you.

Dr D Griffiths